Giá trúng thầu là 147,36 tỷ đồng, giá gói thầu là 147,36 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,12%.